بخارای من ایل من

کوچی انصاری

میلاد پیامبر محبت حضرت عیسی بن مریم بر همگان مبارکباد
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦  
مژده ایدل که مسیحا نفسی میآید
که زانفاس خوشش بوی کسی میآید
از غم هجرمکن ناله وفریاد که من
زده ام فالی وفریاد رسی میآید
باسلام
یک روز صبح زود پدر روحانی ژوزه روبرتو از کلیسای رستاخیز ریودوژانیرو از خانه بیرون آمد
سه نوجوان به اتومبیلش نزدیک شدند
یکی از آنهابا لحنی مبارزه طلبانه گفت :شب را بیرون خانه گذرانده ایم پدر متوانی تصورش رابکنی کجا؟
مثل هر انسانی عادی دیگری ژوزه روبرتو ترجیح دادساکت بماند
فکرکردگذراندن شبی بیرون خانه در آن سن سال چه معنایی داردوقتی فکرخطرهایی راکرد که می توانست
آن نوجوانان راتهدید کند ترسید!وبعدبه نگرانی پدرومادر فکرکرد
نوجوانی که صحبت آغاز کرده بود خودش ادامه داد
((درکلیسای بانوی ما در کاپوکابانا مریم مقدس را ستایش میکردیم وقتی از انجا بیرون آمدیم آنقدر سرزنده بودیم
که که تا اینجا پیاده آمدیم(تقریبا سه کلیومتر)راه بودباصدای بلند آوازمیخواندیم باهمه حرف میزدیم میخندیدیم
حتی یکی از ما پرسید:دراین سن وسال خجالت نمیکشیداین موقع صبح مست میکنید ؟))پدر
ژوزه روبرتو اتومبیلش را به راه انداخت وبه طرف محل کارش رفت
درراه بارها از خودپرسید
((من هم بر اساس ظاهرشان قضاوت کردم وبی عدالتی را به دلم راه دادم
آیا سرانجام انسان معنای این جمله ی عیسی مسیح (ع)را خواهد فهمید؟
همانگونه که در باره همسایه تان داوری میکنید برشما داوری خواهد شد


 

کلمات کلیدی: عیسی بن مریم